Loading...

ANBI Status

//ANBI Status
ANBI Status2018-01-09T16:39:52+00:00

Fort 1881 voldoet aan de eisen die de Nederlandse Belastingdienst stelt aan een “algemeen nut beoogde instelling”, oftewel ANBI. U mag uw giften, periodieke of eenmalige schenkingen aan het Fort 1881 als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opgeven (zie hier voor alle belastingvoordelen, evenals op de website www.daargeefjeom.nl).

Draagt u ons museum een warm hart toe en wilt u het steunen als begunstiger, of wilt u een eenmalige donatie doen of overweegt u een expositie te sponsoren?

Wij zijn u zeer dankbaar voor uw bijdrage!

* Onze fiscale naam is Stichting Fort aan Zee, publieksnaam: Museum Fort 1881

* Ons KvK nummer is 58924647

* Ons RSIN nummer is 853240978

* Ons BTW nummer is BTW: NL853240978B01

* IBAN: NL02RABO0129212652

* Onze contactgegevens

* Onze jaarstukken: Stichting Fort aan Zee – Getekende jaarstukken 2013 – Stichting Fort aan Zee – Getekende jaarstukken 2014 – Stichting Fort aan Zee – Getekende jaarstukken 2015

* Onze doelstelling is: Het ontsluiten van de geschiedenis van het Fort 1881 te Hoek van Holland voor het brede publiek met inbegrip van het ontwikkelen, faciliteren en organiseren van (educatieve) activiteiten en presentaties (mede) gericht op het vergroten van de kennis en het bewustzijn over de geschiedenis rondom en van (de rol van) het Fort, met inbegrip van de betekenis van die geschiedenis voor de huidige samenleving. Het Fort 1881 heeft bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking (fysiek gehandicapten, visueel gehandicapten en auditief gehandicapten).

* Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. In de statuten ter zake is een voorzitter (de heer J.A. Beumer), een secretaris (de heer M.J. Daniels) en vacature; mede-oprichter penningmeester (J.W. Kamminga, overleden) opgenomen. De bestuursleden ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor door hen in de uitoefening van hun functie als bestuurder gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.

* Beloningsbeleid: het museum houdt zich aan de Wet bezoldiging normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het bestuur stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur vast. Vanuit het speerpunt van de toegankelijkheid van mensen met een functiebeperking wordt het wervingsbeleid ook (deels) op die doelgroep ingezet en aanvullend is er sprake van een ‘inclusief vrijwilligersbeleid’. Het Fort is een Ecabo erkend leerbedrijf.

* Hoofdlijn actueel beleid: Museum Fort 1881 in Hoek van Holland is belangrijk cultureel erfgoed. Het Fort dient op een attractieve manier zijn geschiedenis en persoonlijke verhalen prijs te geven als bezoekers het museum betreden, waarbij ze het gebouw in de historische context kunnen beleven. Dat geldt ook voor mensen met een functiebeperking. Een belangrijk speerpunt uit het beleidsplan is dat Fort 1881 de participatie en emancipatie van mensen met een functiebeperking in de samenleving wil faciliteren door het gebouw zo toegankelijk mogelijk te maken en de exposities zo in te richten dat niet alle zintuiglijke- of motorische functies noodzakelijk zijn om toch een complete culturele ervaring te ondergaan. Aanvullend zal een doorontwikkeling plaatsvinden van de professionalisering alsmede van de museale presentaties.

* Voor de activiteiten in het Fort wordt u verwezen naar de “5 verhaallijnen” die beschikbaar zijn in het museum.

* Verslag van de in het jaar 2014 uitgeoefende activiteiten van Museum Fort 1881

De stichting Fort aan Zee heeft 2014 gebruikt om haar museale presentatie conform de 5 verhaallijnen te realiseren. Dit resultaat is mede dankzij de samenwerking met onze partners de Provincie Zuid Holland en de gemeente Rotterdam tot stand gekomen. Bovendien ontvingen wij actieve ondersteuning van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) programma Kansen voor West. Deze eindigt eind 2015. Met deze ondersteuning zoekt het Humanity House al in 2015 naar manieren om de eigen stabiliteit te vergroten. Dat lukt met de samenwerking met Fort 1881 b.v.

Samenwerking met partnerorganisaties blijft voor het Museum Fort 1881 van onmisbare waarde. Samenwerking ontwikkelt zich op verschillende terreinen: Inhoudelijk op de 4 verhaallijnen

* Oranjehotel

* NIOD

* Netwerk erfgoedlijn ‘Atlantikwall’

* Humanity House

Educatie en

* Erfgoedhuis Zuid Holland

* ISW

* Haagse Hogeschool

Toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking.

* Platform Gehandicapten Westland

* Visio onderwijs voor blinden en slechtzienden